Zaštita osobnih podataka

Sigurnost Vaših osobnih podataka nam je važna!

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), pružaju se sljedeće informacije:

POLIKLINIKA SVETI ROK M.D., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB 28842147765 (u nastavku: Voditelj obrade) obrađuje osobne podatke u svrhu obavljanja svoje registrirane djelatnosti – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja, iz područja radiologije, opće kirurgije, urologije, interne medicine, ginekologije i porodništva, neurologije, fizikalne medicine i rehabilitacije sa fizikalnom terapijom, dermatologije i venerologije, ortopedije, citologije, otorinolaringologije, oftalmologije te djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija odnosno u svrhu preventivne medicine i medicine rada te medicinske dijagnostike i pružanja zdravstvene skrbi i tretmana te upravljanja zdravstvenim sustavima i uslugama.

Pravna osnova obrade osobnih podataka jest odredba čl. 6. st. 1. toč. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka kojom je propisano da je obrada zakonita ako je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, a za posebne kategorije osobnih podataka odredba čl. 9. st. 2. toč. (h) kojom je propisano da je dopuštena obrada posebnih kategorija osobnih podataka ako je nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju prava Unije ili prava države članice ili u skladu s ugovorom sa zdravstvenim radnikom te u skladu s uvjetima i zaštitnim mjerama.

Pružanje osobnih podataka je ugovorna obveza ispitanika i uvjet nužan za sklapanje ugovora obzirom se bez pristupa osobnim podacima ne može obavljati djelatnost Voditelja obrade.

Kontaktni podaci Voditelja obrade su: Tel: + 385 1 2394 400, + 385 1 2394 414, Fax: + 385 1 2394 419 i e-mail: poliklinika@poliklinika-svetirok.hr. Upiti se mogu poslati i na internetskoj stranici POLIKLINIKE SVETI ROK na poveznici https://www.poliklinika-svetirok.hr/kontakt/

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Tea Šulentić Roca, a isti se može kontaktirati na tel: 098/933-6441, e mail: službenik@poliklnika-svetirok.hr).

Primatelji osobnih podataka, ako je primjenjivo, mogu biti samo zdravstvene ustanove i osiguravajuća društva s kojima Voditelj obrade ostvaruje suradnju, pravne osobe koje upućuju klijenta u Polikliniku te tijela javne vlasti. Osobni podaci u tom slučaju se mogu otkriti isključivo u okviru obavljanja djelatnosti Voditelja obrade i sukladno ovdje utvrđenoj svrsi obrade osobnih podataka odnosno kad je tako propisano aktima koji obvezuju Voditelja obrade.

Svi osobni podaci pohranjuju se samo onoliko koliko je nužno za ostvarenje svrhe odnosno koliko je propisano aktima koji obvezuju Voditelja obrade.

Ispitanici imaju pravo od Voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak/brisanje osobnih podataka, osim ako bi to bilo u suprotnosti sa pravnim obvezama Voditelja obrade. Ispitanici imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravila privatnosti